Day 13 Fri, Jan 31 Phuket, Thailand / Tendered 8:00 AM 9:00 PM